Souhlasím Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Obchodní korporace DIPRO trade s.r.o.
 
1. Základní ustanovení
 
1.1
Obchodní korporace DIPRO trade s.r.o., IČ: 25585525, sídlem Neumannova 262/38, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35945 (dále jako „Společnost“ nebo „Správce“) provozuje webové stránky www.dipro-koupelny.cz (dále jako „webové stránky“) a současně působí na sociálních sítích (Facebook atd.), a v rámci svého podnikání zpracovává osobní údaje subjektů údajů (dále jako „Klient“) dle ustanovení §4, písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „Zákon“).
 
1.2
Účelem těchto podmínek ochrany osobních údajů (dále jako „Podmínky ochrany osobních údajů“) je upravit základní pojmy, práva a povinnosti Správce a Klientů při zpracovávání osobních údajů v rámci podnikatelské činnosti Správce, vše v souladu se Zákonem.
 
2. Osobní a citlivé údaje, zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
 
2.1
Osobním údajem je dle Zákona jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu (dále jako „Osobní údaj“)
 
2.2
Citlivým údajem je dle Zákona osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. (dále jako „Citlivý údaj“)
 
2.3
Zpracováním osobních údajů je dle Zákona jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. (dále jako „Zpracování osobních údajů“).
 
2.4
Obchodním sdělením jsou dle ustanovení §2, písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost. (dále jako „Obchodní sdělení“).
 
3. Účel Zpracování osobních údajů, Osobní údaje, Rozsah zpracování, Doba zpracování
 
3.1
Účelem Zpracování osobních údajů je jejich marketingové využití, nabízení obchodu a služeb, zasílání obchodních sdělení a informací o akcích Správce Klientům v souladu s ustanovením §5 odst. 5 Zákona.
 
3.2
Osobními údaji, které jsou předmětem zpracování, jsou zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, jakož i elektronická adresa Klientů.
 
3.3
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém Klient osobní údaje Správci poskytl, a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 Zákona, tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů.
 
3.4
Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného Klientovi elektronickou formou.
 
3.5
Při Zpracování osobních údajů pro účel uvedený v čl. 3.1 Podmínek ochrany osobních údajů, má Klient všechna práva uvedená v čl. 4 Podmínek ochrany osobních údajů s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a Klient jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, který je Správce zaslán e-mailem Klientovi. Klientovy Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání souhlasu Klienta.
 
4. Práva a povinnosti Správce a Klientů
 
4.1
Správce je oprávněn a současně povinen zpracovávat Osobní údaje v souladu se Zákonem a Podmínkami ochrany osobních údajů. Správce si je vědom, že zasílání Obchodních sdělení podléhá souhlasu Klienta. Správce si je dále vědom, že pokud získá od Klienta podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených Zákonem, může Správce využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že Klient má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Správce odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
 
4.2
Správci je zakázáno zasílat Obchodní sdělení, není-li Obchodní sdělení jasně označeno jako obchodní sdělení, Obchodní sdělení skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo je Obchodní sdělení zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl Klient přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány.
 
4.3
Každý Klient má práva dle §§ 11 a 21 a násl. Zákona tj. zejména:
-právo přístupu k osobním údajům;
-právo na opravu nepřesných osobních údajů;
-blokování nesprávných osobních údajů; 
-právo na likvidaci osobních údajů atd. 
V případě pochybností o dodržování práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit Klient se žádostí o nápravu či vysvětlení, popř. požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem v Praze, na který se může Klient obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů Správcem.