Všeobecné obchodní podmínky

A. Platnost obchodních podmínek

Tyto podmínky platí pro obchodní případ sjednaný mezi kupujícím a prodávajícím, kteří na tyto podmínky ve smlouvě přímo odkázali nebo si jejich platnost pro konkrétní obchodní případ sjednali jiným způsobem.
Tyto podmínky platí přiměřeně i pro obchodní případ sjednaný mezi objednavatelem a dodavatelem, kteří na tyto podmínky ve smlouvě přímo odkázali nebo si jejich platnost pro konkrétní obchodní případ sjednali jiným způsobem.
Kde se v těchto podmínkách vyskytují smluvní strany prodávající a kupující, má se za to, že tento vztah lze použít i pro  smluvní strany – objednavatele a zhotovitele. Kde se v těchto podmínkách odkazuje na kupní smlouvu, má se za to, že se pro případ obchodního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem jedná o smlouvu o dílo.
Tyto podmínky platí i pro smluvní vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím nebo zhotovitelem, pokud jsou podmínky přiloženy k formuláři a je na ně odkázáno v dodacím listu.

B. Uzavření smluvního vztahu

Uzavřením smluvního vztahu vznikají prodávajícímu a kupujícímu práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy.
K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím došlo v okamžiku podpisu kupní smlouvy oběma stranami.
Strany se navzájem bezvýhradně ujišťují, že smlouvy uzavřely osoby oprávněné sjednat kupní smlouvu za prodávajícího i za kupujícího. Strany se tak oprávněně ocitají v dobré víře, že kupní smlouvu podepsaly osoby oprávněné takovou smlouvu uzavřít.

C. Předmět dodávky

1. Předmětem dodávky je zboží, které je uvedeno v kupní smlouvě, a to v odpovídajícím množství, kvalitě a balení.
2. Odpovídajícím množstvím zboží je množství sjednané v kupní smlouvě. Nebylo-li množství sjednáno ve smlouvě, platí v takovém případě pravidlo, že bylo sjednáno takové množství zboží, které odpovídá podílu celkové ceny dodávky a jednotkové ceny zboží. Při takovém stanovení množství zboží se v jednotkových cenách zohlední i poskytnuté slevy. Jednotkové ceny jsou obsaženy v ceníku prodávajícího platném ke dni uzavření této smlouvy.
3. Odpovídající kvalitou zboží je kvalita sjednaná v kupní smlouvě. Nebyla-li kvalita zboží sjednána, odpovídá kvalita jednotkové ceně zboží dané jakosti. Jednotkové ceny jsou obsaženy v ceníku prodávajícího platném ke dni uzavření této smlouvy.
4. Zboží je baleno v kartonových krabicích, množství nad 20 ks je umístěno na europaletě. Europaleta není součástí dodávky, pokud jí kupující nevrací, je účtována prodávajícím samostatně. Pokud jí vrací, zaplatí poplatek 80 Kč za opotřebení.
5. Spolu se zbožím jsou součástí dodávky i příslušné listiny, tj. zejména návod na použití, záruční list, prohlášení o shodě, certifikát a dodací list. Které listiny jsou součástí dodávky stanovuje prodávající.
6. Součástí dodávky jsou i úkony spojené s případným importem dodávky.
7. Doprava je součástí dodávky pouze tehdy, je-li to mezi prodávajícím a kupujícím výslovně sjednáno. Dopravu hradí kupující samostatně dle vzdálenosti dopravy.
8. Případná nekompletnost dodávky prodávajícího není nesplněním dodávky a zakládá toliko právo obchodního partnera na zahájení reklamačního řízení.

D. Místo dodávky

1. Není-li sjednáno jinak, je místem dodávky provozovna prodávajícího. Vždy ta provozovna, ve které bylo zboží objednáno, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Provozovny se nacházejí na těchto adresách: DIPRO trade s.r.o., Chodská 17, 612 00 Brno-Královo Pole a U studia 34, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
2. Pokud zákazník objedná i dopravu zboží, má prodávající svou povinnost dodat zboží splněnu jeho odvezením na místo určené zákazníkem nebo předáním dodávky prvnímu veřejnému přepravci.
3. Pokud zákazník nezajistí na místě určení převzetí zboží oprávněnou osobou, mění se místo dodávky automaticky na provozovnu prodávajícího uvedenou v odstavci 1 tohoto článku. Nárok prodávajícího na úhradu marně provedené dopravy není změnou místa dodávky dotčen.

E. Čas dodávky

1. Dodávka musí být splněna prodávajícím v termínu sjednaném smluvním vztahem. Není-li termín sjednán, pak ve lhůtě obvyklé pro splnění dodávky daného typu, která není kratší jak 5 dnů od uzavření smlouvy u zboží skladem a 28 dnů od uzavření smlouvy u ostatního zboží.
2. Není-li prodávající schopen splnit objednávku včas, je o tom povinen uvědomit kupujícího. V takovém případě je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, případně si sjednat s prodávajícím nový termín dodání. Oznámí-li prodávající, že není schopen dodat zboží včas, nevzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu, ledaže k tomuto oznámení dojde až poté, co uplynul původně sjednaný termín dodání.
3. Není-li dodávka splněna včas, dostává se prodávající do prodlení. Důsledkem prodlení je vznik nároku kupujícího na zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané ve smluvním vztahu. Uplatňování jakýchkoliv jiných nárok je nedůvodné.
4. Odstoupení kupujícího od smluvního vztahu je v případě prodlení prodávajícího možné pouze tenkrát, bylo-li ve smluvním vztahu pro tento případ výslovně sjednáno.
5. Prodlení prodávajícího se považuje za nepodstatné porušení smlouvy.

F. Ostatní povinnosti při dodávce

1. Kupující je povinen převzít dodávku v den dodávky sjednaný smluvním vztahem.
2. Při převzetí dodávky je kupující povinen potvrdit prodávajícímu dodací list. Bez potvrzení dodacího listu je prodávající oprávněn dodávku nepředat, aniž by na jeho straně nastaly důsledky prodlení. O odmítnutí dodávky učiní pracovník prodávajícího na dodacím listu záznam.
3. Kupující je povinen přezkoumat při převzetí dodávky její úplnost, a dle možností i jakost. Nedostatky dodávky zaznamená pracovník kupujícího do dodacího listu, a to do vyhotovení určeného pro prodávajícího. Na pozdější reklamace ohledně úplnosti dodávky není prodávající povinen brát zřetel.
4. V případě sporu jsou směrodatné záznamy na dodacím listě, který je v držení prodávajícího.
5. Na dodávky plněné prostřednictvím veřejného dopravce se použijí shora uvedená ustanovení přiměřeně, když přepravce má pro tyto účely pozici kupujícího.

G. Přechod vlastnického práva

1. Vlastnictví k předmětu zcela zaplacené dodávky přechází na kupujícího okamžikem předání zboží. Je-li kupujícímu předáno prodávajícím zboží, které nebylo dosud zcela uhrazeno, je jeho vlastníkem až do úplného zaplacení kupní ceny prodávající.
2. Splněním dodávky však na kupujícího přechází nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení dodávky.
3. Do úplného zaplacení zboží není kupující oprávněn učinit z dodávky součást nebo příslušenství jiné věci ani učinit právní úkon směřující k převodu vlastnického práva k dodávce na třetí osobu. Takové jednání kupujícího je neoprávněným zásahem do vlastnického práva prodávajícího, je právně neplatné a prodávající je oprávněn se v takovém případě dovolat neplatnosti vůči kupujícímu i třetí osobě. Takové jednání kupujícího je též způsobilé naplnit skutkovou podstatu některého majetkového trestného činu. Porušení těchto podmínek lze konvalidovat úplným uhrazením ceny dodávky, včetně úroku z prodlení.

H. Cena zboží, díla, služby

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku sjednanou cenu. Není-li kupní cena ve smlouvě výslovně sjednána, je touto cenou částka stanovena podle ceníku prodávajícího platného v den objednání zboží, a to jako násobek jednotkové ceny zboží a množství dodaného zboží.
2. Není-li smluvním vztahem sjednáno jinak, zahrnuje sjednaná cena všechny součásti a příslušenství dodávky, vyjma ceny europalet a dopravy.
3. Cenu vyúčtuje prodávající kupujícímu po splnění dodávky fakturou – daňovým dokladem. Ve faktuře – daňovém dokladu prodávající zúčtuje i případné zálohy dosud poskytnuté kupujícímu.
4. Kupující je povinen uhradit fakturu – daňový doklad ve lhůtě splatnosti, která je na faktuře uvedena. Pro případ prodlení s úhradou faktury bude kupujícímu účtován ze strany prodávajícího úrok z prodlení ve výši 10 % p.a.
5. Prodlení kupujícího s úhradou faktury delší jak 30 dnů zakládá právo prodávajícího odstoupit po předchozím písemném upozornění kupujícího od kupní smlouvy. Odstoupením od kupní smlouvy se vztah ruší od samého počátku. Kupujícímu vzniká povinnost vrátit splněnou dodávku nebo zaplatit její hodnotu v penězích, a současně povinnost zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 70 % ceny dodávky. Odstupné a cenu dodávky, kterou nelze vrátit, vyúčtuje prodávající kupujícímu fakturou – daňovým dokladem. Na původně vyfakturovanou cenu zašle prodávající obchodnímu partnerovi dobropis.
6. V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu ve lhůtě splatnosti fakturu – daňový doklad za zboží mající původ v zahraničí, je prodávající oprávněn vedle úroku z prodlení požadovat po kupujícím i zaplacení tzv. kursového rozdílu. Kursový rozdíl bude zjištěn takto: Zaplacená cena zboží majícího původ v zahraničí v českých korunách bude přepočtena na euro v kurzu ČNB platném v den objednání zboží a v den opožděného připsání ceny na účet prodávajícího. Takto zjištěný rozdíl k tíži prodávajícího bude vyúčtován kupujícímu fakturou – daňovým dokladem.

I. Zadržovací právo k dalšímu zboží

1. Prodávající je oprávněn zadržet kupujícímu dodávku řádně objednaného zboží, pokud v den dodávky bude mít kupující u prodávajícího jakýkoliv neuhrazený závazek po splatnosti. Zadržením dodávky se nemůže prodávající dostat do prodlení. Zadržení dodávky musí být neprodleně písemně oznámeno kupujícímu.
2. Závazky kupujícího, které se staly splatnými před zadržením dodávky nebo se stanou splatnými v průběhu zadržování dodávky musí kupující neprodleně vyrovnat, jinak nemůže zadržovací právo prodávajícího k dodávce pominout.
3. Zadržení zboží pomine den následující po vyrovnání všech splatných dluhů kupujícího na účet prodávajícího. Po zániku zadržovacího práva dodá prodávající zadrženou dodávku zboží kupujícímu do 5 pracovních dnů.
4. Pokud zadržovací právo prodávajícího trvá více jak 30 dnů, může prodávající písemně odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zadrženého zboží. Odstoupením od kupní smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran týkající se daného obchodního případu zrušují od samého počátku a prodávající provede obchodnímu partnerovi vyúčtování záloh na zrušený obchodní případ tak, že zálohy jednostranně započte na manipulační poplatek a své pohledávky za kupujícím po splatnosti, včetně úroků z prodlení a kurzových rozdílů. Případný přeplatek záloh po jejich vyúčtování prodávající vrátí kupujícímu.

J. Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že zboží  má vlastnosti smlouvou nebo objednávkou požadované, a popisované prodávajícím, je v tomu odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
2. Kupující je povinen při převzetí dodávky zkontrolovat množství, rozměr a odstín dodaného zboží. V případě, že zboží obsahuje zjevné vady, je povinen tyto vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně reklamovat. Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel a prodávající má právo je odmítnout jako reklamace neoprávněné. Vady díla, které nejsou zjevné, je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich projevení.
3. Prodávající je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit písemně kupujícímu, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího neuznává.
4. V případě uznané reklamace, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu reklamovanou vadu odstranil, a to jedním z těchto způsobů:
a) opravou zboží
b) výměnou zboží
Volba způsobu odstranění vady záleží vždy na prodávajícím. V případě, že není odstranění vady či výměna zboží možná, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
5. K vyřízení reklamace je kupující povinen zboží vrátit ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, jinak není vyřízení reklamace možné. Pokud kupující ani po výzvě reklamované zboží nevrátí, nemůže být reklamace uznána. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy byla již provedena montáž zboží.
6. Za vadu zboží nelze považovat:
a) poškození zboží vzniklé v průběhu jeho dopravy zajišťované kupujícím
b) škody způsobené na zboží nesprávnou obsluhou, nevhodným ošetřením a údržbou, neodborným zásahem, manipulací, chybným sestavením, skladováním, nesprávným připojením nebo instalací, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením a používáním, běžným opotřebením, úmyslným poškozením, jakož i zásahem vyšší moci nebo působením jiných vnějších vlivů. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující předem písemně upozorněn a na které byla poskytnuta sleva z kupní ceny. Vadou zboží nejsou vlastnosti použitého materiálu přípustné závaznou normou. Za vadu zboží nelze považovat, když věc byla užívána nadměrně či jinak nepřiměřenému účelu, pro který se běžně užívá nebo by se měla užívat.
7. Spočívá-li vada zboží v rozměru nebo odstínu zboží, které nebylo možno zjistit při přejímce, je kupující oprávněn zboží reklamovat pouze před jeho montáží. Jestliže kupující provede i jen zčásti montáž dodaného zboží, má se zato, že zboží s předmětnou vadou přijal. V takovém případě může být kupujícímu v odůvodněných případech poskytnuta pouze sleva do 5% kupní ceny bez DPH. Totéž platí, pokud má zboží jinou zjevnou vadu, kterou mohl kupující zjistit před montáží zboží.
8. Po montáži zboží odpovídá prodávající pouze za vady, které nebylo možno zjistit před zahájením montáže. Jestliže vady namontovaného zboží nebrání užívání zboží nebo stavby, do které bylo zabudováno, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží, maximálně však 20% kupní ceny bez DPH. V ostatních případech má kupující nárok na výměnu zboží za bezvadné a uhrazení nákladů na vybourání zboží a položení bezvadného zboží, a to nejvýše v cenách podle ceníků RTS platných v době provedení prací.
9. Kupující nemá nárok na náhradu nutných nákladů nebo na náhradu škody od prodávajícího v případě, že zhotovitel provede ze zjevně vadného zboží (vizuálně jiné rozměry, porušená glazura, nerovnost, apod.) konkrétní dílo – týká se především obkladů a dlažeb. V takovém případě nese vůči kupujícímu odpovědnost za vynaložené náklady na zhotovení a následnou demontáž díla zhotovitel (vč. Eventuální náhrady škody), a to na základě jejich samostatného smluvního vztahu. Barevné a rozměrové tolerance výrobků, které plynou z charakteru keramické výroby a které povolují příslušné normy, nejsou považovány za vady výrobků.

K. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy, které neupravují Všeobecné obchodní  podmínky, se řídí právním řádem České republiky,  zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1. 2014 a plně nahrazují obchodní podmínky vydané dříve.
3. Je-li v těchto podmínkách uvedeno bez zbytečného odkladu, rozumí se tím do jednoho pracovního dne.
4. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.